AİLE İÇİ ŞİDDET POLİTİKAMIZAİLE İÇİ ŞİDDET

AMAÇ

OERO, olarak çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini önemsemekteyiz.
Aile İçi Şiddet, ülkemizde daha sık görülmeye başlamıştır.
Aile İçi Şiddet İş Yeri İlkeleri’nin amacı aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak; aile içi şiddet gören çalışanlara yeri geldiğinde destek sağlamak; aile içi şiddet ile bunun iş yerine etkileri belirdiğinde bunu ele alış biçimi bakımından yöneticilere yol göstermek ve güvenli bir iş ortamı oluşturmaktır.

TANIMLAMALAR

Aile İçi Şiddet, yakın ilişkideki bir kişinin diğeri üzerinde güç ve kontrol kazanma amaçlı zor kullanıcı davranış şeklidir. Fiziksel, cinsel, duygusal, psikolojik ve ekonomik istismar aile içi şiddeti oluşturur.
Bazı zor kullanıcı davranış örnekleri şunlardır: vurma, yumruklama, itme, bıçaklama, silahla ateş etme, tokatlama, tehditkâr davranış, isim takma, başkalarının önünde küçük düşürme, kişinin giyimini, söylediklerini ve yaptıklarını kontrol etme, mali kararlarını kontrol etme, takip, mülk tahribi ya da tahribe teşebbüs.
Aile içi şiddet her türlü ırksal, ekonomik, eğitimsel, dinsel çeşitliliğe sahip tüm insanlar arasında, aynı hane içinde yaşayan veya yaşamayan, nikahlı ya da nikahsız, kısa dönem ya da uzun dönem ilişkilerde ortaya çıkabilir.
Fail ya da şiddet uygulayan yukarıda belirtildiği şekilde aile içi şiddet eyleminde bulunan kişidir. Mağdur yakın ilişkide bulunduğu kişi tarafından şiddet içeren davranışlara maruz kalan kişidir.

İLKELERİMİZ

Aile İçi Şiddet Mağduru Personelin Desteklenmesi.
Oero mağdurlara ve diğer çalışanlara gerekli bilgi, yönlendirme ve kaynakların sağlanması için çalışacaktır.
OERO, sosyal kurumlara yönlendirmenin yanı sıra kurum olarak da mağdura destek sağlayacaktır. Tüm çalışanlarımıza bu kaynaklardan yararlanmak üzere çağrı yapılacaktır.
OERO, aile içi şiddet mağdurlarına işe alımda, işten çıkarmada, istihdamda ya da diğer hüküm ve koşullarda ya da çalışan imtiyazlarında ayrımcılık yapmaz.
OERO, aile içi şiddet mağdurları, aile içi şiddetin bir sonucu olarak kronik işe gelmeme, geç kalma, üretimde düşüklük gibi performans sorunları yaşayabileceğini kabul eder.
Performans ve güvenlik konuları ele alınırken OERO, çalışanın durumunu tüm yönleriyle göz önünde bulundurmak için makul bir çaba gösterir ve performans ve/veya güvenlik sorunlarının çözümüne mümkün mertebe yardımcı olma amaçlı makul opsiyonları değerlendirir.
Eğer denemeler performans ve/veya güvenlik problemlerini çözemezse Oero gerekli disiplin uygulamasını işletmek zorunda kalabilir.
Gerektiğinde ve izin verildiğinde şirketimiz, aşağıda belirtildiği gibi ancak bu maddelerle sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli şekillerde mağdurlara yardımcı olabilir:
• Bir iş yeri güvenlik planı oluşturmak
• Özel araç park yerleri ayırmak
• Arabalarına ve diğer taşıma noktalarına gidip gelirken çalışanlara eşlik etmek • Telefon aramalarını taramak ve şiddet uygulayanın adını otomatik telefon rehberinden çıkarmak
• Çalışanın daha güvenli bir yerde konumlanarak çalışmasını sağlamak
• Maaş çeklerini çalışanın istediği lokasyona göndermek
• Personel sosyal faydalarını mağdurun kendi adına olacak şekilde düzenlemek • Çalışanın güvenlik ve koruma edinme, yeni ev bulma, danışmanlık ve sağlık hizmeti alma ya da diğer gerekli konularla ilgilenme amaçlı izin yapmasını sağlamak
• Esnek çalışma imkanları sunmak ve işe geri alma garantisi vermek suretiyle kısa süreli işten ayrılmasını sağlamak.

OERO şiddet mağduru çalışanların bu kaynaklara ulaşıp tavsiye alabilmeleri için günde yirmi dört (24) saat, haftada yedi (7) gün erişimi bulunan ……………. Telefon numarasını çalışanlarının hizmetine sunar.
Geçici ya da Kalıcı Koruma/Uzaklaştırma Kararları OERO’nun bulunduğu lokasyonunun da koruma alanı olarak belirlendiği hakkında geçici ya da kalıcı koruma kararı mahkemece verilmiş olan her çalışan, Şirket’e dilekçe ve mahkeme kararının birer kopyasını iletmelidir.
Ek olarak, çalışan Şirket’e istismarcıya ait şu bilgileri vermelidir:
Bir fotoğraf ya da dış görünüş tarifi, otomobilinin tarifi ve plaka numarası ve iş yeri güvenliği için ihtiyaç duyabileceği gerekli her türlü diğer bilgiler.
Aile İçi Şiddet Uygulayan ya da Uygulama Tehdidinde Bulunan Çalışanlar İş yeri kaynaklarını kullanarak aile içi şiddet uygulayan/uygulama tehdidinde bulunan herhangi bir çalışan, işten çıkarma dahil ve bununla sınırlı kalmamak üzere disiplin işlemine tabidir.
Gerekirse tutuklama, cezai kovuşturma ve/veya soruşturmayla sonuçlanacak şekilde kolluk kuvvetlerine başvurulacaktır.
İşyeri kaynakları telefon, faks makinesi, e-posta, posta, otomobiller, ofis malzemeleri, fotokopi makineleri olup yalnızca bunlarla sınırlı değildir.
Bazı iş pozisyonları çalışana belli türde bilgiye ve kaynağa ulaşma imkanı sağlamaktadır. Eğer çalışan bu imkanı yakın ilişkide bulunduğu kişiye zarar vermesini/bağlantı kurmasını sağlayacak şekilde kullanırsa bu çalışan işten çıkarmaya kadar varacak ve bununla sınırlı kalmayacak bir disiplin soruşturmasına tabidir.
Gerekirse tutuklama, cezai kovuşturma ve/veya soruşturmayla sonuçlanacak şekilde kolluk kuvvetlerine başvurulacaktır. OERO şiddet uygulayanın da yardıma ve kaynaklara ihtiyacı olduğunu kabul eder. Gerekli durumlarda, şiddet uygulayan çalışan onaylarsa terapiye yönlendirilir.
EĞİTİM
İşyerinde şiddeti en aza indirgemede önemli bir unsur, işyerinde şiddete sebep olabilecek durumları belirlemede ve böyle durumlarla başa çıkma ve bildirmede eğitilmiş bir iş gücüdür.

OERO çalışanlara bu tür durumları tespit etmek, en aza indirgemek ve müdahale etmek için yöntemler ve yönergeler hakkında bilgilendirme amaçlı eğitim programları geliştirip sunacaktır.

Hukuki Yaptırım ve Yönetmelik
OERO yasal olarak mümkün olduğunca kolluk kuvvetleri ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği yapacaktır.
Şirket içerisinde oluşturulan bu politika şirket yönetimi ve uzmanlar tarafından geliştirilmiştir.