Oero Çalışma Kuralları

Oero olarak sorumlu ve sürdürülebilir şekilde büyümeye inanmaktayız. İş İlkelerimiz, tüm çalışanlarımızın uymaları gereken kurallardır. Kurallarımızın bütünlüğü değerlerimizi bir sistem haline getirir ve çalışanlarımızdan ne beklendiğini netleştirir.

Davranış Değerlerimiz
Tüm çalışmalarımızı dürüstlük ve açıklıkla, insan haklarına ve çalışanlarımızın hak ve menfaatlerine saygı duyarak yürütmekteyiz. Benzer şekilde, ilişki içinde olduğumuz tarafların meşru çıkarlarına da saygı göstermeliyiz. Paydaşlarımızın yaptığımız işlere güvenmesini sağlamak için tüm operasyonlarımızda şeffaf olmak konusunda kararlıyız.

Yasalara Uygun Çalışma
Oero ve çalışanları ülkemiz yasalarına ve düzenlemelerine uymak zorundadır.

Çalışanlarımız
Oero, engelli bireyler de dahil olmak üzere herkes için çok kültürlülüğü, kapsayıcılığı, yaşam boyu öğrenimi ve fırsat eşitliğini teşvik eden bir çalışma ortamı yaratma konusunda kararlıdır. Karşılıklı güvene dayalı, insan haklarına saygı içeren ve ayrımcılık yapılmayan bir iş yeri sağlamanın gerekliliğine inanıyoruz. Güvenli çalışma koşulları sağlayarak çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel refahını destekliyoruz. Çalışanlara, yasal asgari standartları karşılayan veya bunları aşan ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki sektör standartlarına uygun ücretler sunmaktayız. Hiçbir zorla, zorunlu, kaçak çalıştırma veya çocuk işçiliği uygulamasında bulunmayacağız. Bireylerin onuruna saygı duyuyoruz.

Tüketiciler
Oero, fiyat ve kalite açısından tutarlı bir şekilde değer sunan ve amaçlanan kullanımları için güvenli olan, faydalı, markalı ürünler ve hizmetler sunmaya özen göstermektedir.

İş Ortakları
Oero, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmayı taahhüt etmektedir. İş Ortaklarımızın, kendi çalışanlarına yasal asgari ücret ödemesi ve zorla, kaçak çalıştırma veya çocuk işçiliğini kullanmamasına özen göstermekteyiz.

Toplumsal İşbirliği
Oero güvenilir bir kurumsal vatandaş olmaya ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak, faaliyet gösterdiğimiz toplumlara ve topluluklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için gayretle çalışmaktadır. Bu amaçla kurucu üye olduğumuz TUTDER aracılığıyla toplumsal sorumluluk projelerini yürütmekteyiz

Adil Rekabet
Oero adil rekabete inanmakta ve bu yöndeki rekabet yasalarını ve düzenlenmelerini desteklemektedir. Oero şirketleri ve çalışanları, faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine ve rekabet konusunda geçerli tüm düzenlemelere uygun şekilde yürüteceklerdir.

Resmi Faaliyetler
Oero meşru ticari çıkarlarını gözeterek faaliyetlerini yürütür. Oero, meşru ticari çıkar ve faaliyetlerini etkileyebilecek diğer düzenlemelerin geliştirilmesi için ilgili hükümetler, devlet kurumları, diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlarla hem doğrudan hem de ilgili kurumlar ve STK’lar vasıtasıyla işbirliği yapmakta görüşlerini ifade etmektedir. Oero siyasi partileri desteklemez ve faaliyetleri, siyasi parti çıkarlarını destekleme amaçlı olan grupların finansmanına katkıda bulunmaz.

Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtlığı
Oero, kimseye doğrudan veya dolaylı olarak, ticari veya mali kazanç için rüşvet veya başka uygunsuz çıkar temin etmez ve bu veya benzerlerini asla kabul etmez. Hiçbir çalışan, rüşvet amaçlı veya bu şekilde görülebilecek herhangi bir hediye veya ödeme teklif edemez, veremez ve alamaz.

Çıkar Çatışması
Tüm çalışanların ve Oero için çalışan diğer kişilerin şirkete karşı olan sorumluluklarıyla çelişebilecek kişisel faaliyetlerden ve mali çıkar ilişkilerinden kaçınması beklenmektedir. Çalışanlar, pozisyonlarını kötüye kullanarak kendileri veya başkaları için menfaat temin etmeye çalışmazlar.